Ballerup Rideklub

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2014 på Ballerup Rideklub

Posted by
|

 

stort%20logo

 

 

 

 

 

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2014 på Ballerup Rideklub

Den årlige generalforsamling afholdes:

Tid:                Onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 (dørene åbnes kl.18.00)

Sted:              Cafeteriet

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab foreligger til godkendelse
 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer – ej på valg
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af juniorrepræsentanter
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

   

   

   

Ad 3 Det reviderede regnskab foreligger til godkendelse

Det reviderede regnskab vil foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år. Kopier vil være at finde på kontoret.

 

Ad 4 Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter

Bestyrelsen stiller forslag at nuværende medlemskontingenter bibeholdes.

 

Ad 5 Behandling af indkomne forslag

Alle forslag er indkommet indenfor tidsfristen:

Forslag 1:     Forslagsstiller: Gitte Hellerup Larsen

På medlemsmødet i efteråret 2013 blev der bl.a. snakket om at det kunne være en god ide at en % del af overskuddet fra stævner (private/rideskole) gik til stævneudvalgene (privat / rideskole).

Dette kunne måske være guleroden til at få folk til at hjælpe noget mere til, når de ved at de kan have indflydelse på både, hvor mange penge der kommer ind til stævnerne samt hvad en del at overskuddet evt. skulle bruges til. Deres indsats bliver ikke kun fyld til det store sorte hul, men også til synlige ting.

Jo større overskud – jo flere penge til udvalgene

Jeg tror desuden også at det er meget vigtigt at synliggøre, hvad pengene bliver brugt til evt. med opslag på opslagstavlen eller hjemmesiden

Udvalgene skal have ret til at bestemme, hvad pengene skulle bruges til, selvfølgelig med input fra medlemmerne. Det kunne fx være at privat-stævneudvalg , ønskede at bruge pengene til et nyt stævnespring eller flere støtter til træning eller rideskolestævneudvalg ønskede at bruge pengene på legetøj til ponylege.

Jeg fremstiller 2 forslag:

Forslag A:

10 % af overskuddet fra stævner går til stævneudvalgene (privat/rideskole)

Pengene spares op i et kalender år og kan anvendes i det efterfølgende kalender år.

 

Forslag B:

5% af overskud fra stævnerne går til stævneudvalg (privat/rideskole)

5% af overskud fra stævnerne går til fælles forbedringskasse som fx kunne bruges til striglebom, forbedring af vaskemulighed i gården, etablering af vaskemulighed ved rideskolehestestald, bord/bænk til hyggesnak, forbedring af bund på udendørsbaner.

Pengene spares op i et kalender år og kan anvendes i det efterfølgende kalender år.

 

 

Forslag 2:     Forslagsstiller: Mie Borch-Kristensen

For at opstille/sidde i BAL’s bestyrelse skal man have sin “daglige gang” på BAL.
“Daglige gang” skal selvfølgelig uddybes i vedtægterne af medlemmerne. Man skal være pensionær, være forældre/mand/kone til pensionær og komme jævnligt på rideskolen, det vil sige nogle gange om ugen.
På den måde har bestyrelsen større indblik i hvad der sker, bedre kendskab til sine medlemmer

 

Forslag 3:     Forslagsstiller: Laila Hultberg & Dorte Grysbæk

Vi har efterhånden været medlemmer på BAL i mange år, først i rideskoleafdelingen og nu som privatpensionærer. Vi oplever derfor vi har lært klubben og dens mange sider rigtigt godt at kende. Vi oplever også der er en rigtig positiv udvikling i gang, med mange medlemmer der gerne vil deltage i udviklingen af klubben, så visionen i højere og højere grad udleves.

 

Vi kan se en række muligheder for fortsat at understøtte udviklingen bl.a. med fokus på:

 • det sociale initiativ og sammenholdet i og på klubben – herunder opbakning til stævner mv
 • det ridefaglige og sportslige niveau, gennem rammer og muligheder for eliteryttere der kan understøtte en høj ridefaglig udvikling – herunder i høj sportlige forbilleder/rollemodeller for ungdom og brede.
 • Et ridemiljø hvor der er gode og lige rammer – både for junior og senior ryttere

   

  Derfor stilles følgende forslag, da vi vurderer det vil kunne medvirke positivt til denne udvikling:

   

  Klubbens regler og retningslinier kan afviges i særlige tilfælde, når bestyrelsen vurderer at disse afvigelser kan understøtte den positive udvikling hen mod klubbens vision.

  Eksempelvis kan dette ske ved rammerne for bokstildeling som skitseret nedenfor:

   

  Rammerne for tildeling af bokse tilrettes efter følgende ekstra kriterier:

   

 • placerede på ventelisten til bokse kan opprioriteres af forskellige årsager, hvis bestyrelsen vurderer disse i særlig grad har mulighed for at bidrage til klubbens udvikling i forhold til,
  • ekstra ressourcer til det sociale miljø (eksempelvis nye ridemæssige kompetencer som voltigering mv., udbygning af det social miljø i klubben mv.)
  • det ridefaglige sportslige miljø (eksempelvis  undervisere eller eliteryttere)
  • andre tiltag som bestyrelsen vurderer er vigtige at prioritere i forhold til klubbens vision
  • ponyer og heste ligestilles ved bokstildeling, så det ikke kun er muligt for ponyer at komme ind når en ponyboks er ledig, eller der ikke er heste på venteliste. Det er alene størrelsen på boksen som bestemmer prisen. Så hvis ponyejere er interesserede i at betale prisen for en stor boks ligestilles disse på ventelisten

    

   Det er alene bestyrelsen, som på baggrund af en skriftlig ansøgning fra potentielle pensionærer på ventelisten, som kan tage beslutning om at fravige BAL s retningslinier omkring bokstildeling, da det vurderes at fremme Klubben og klubbens visioner på sigt. 

    

    

   Forslag 4:     Forslagsstiller: Rikke Skjoldemose

   Hvis man har regler om kun at tage ponyer ind I det omfang der er ledige ponybokse, bør bokstildelingsreglerne opdateres med hvad normineringen er, dvs. et udgangspunkt over antal ponyer og heste opstaldet på BAL?

   Det er ikke overskueligt at finde disse informationer på hjemmesiden og er til stor forvirring for os medlemmer, så klare retningslinier ønskes.

   Dokumentet bør ligeledes opdateres at ”daglig leder” udskiftes med bestyrelsen (administreret af formand) i dokumentet.

   Samtidig vil jeg gerne fremadrettet have bragt følgende op til afstemning for medlemmerne: Når der tages beslutning om at anvende tomme staldbokse til opbevaring og vi derved mister indtægt på boksudlejning, hvilket kan påvirke vores regnskab og evt. prisændringer på sigt, skal dette tages op til afstemning i rideklubben af medlemmerne.

    

    

   Ad 6 – Valg af formand

   Der er valg af formand:

 • Helle Carstensen (pensionær) – genopstiller

   

Ad 7 – Valg af kasserer

Kasserer Kim Malver er valgt i 2013 for en 2-årig periode og er derfor ikke på valg.

 

Ad 8  – Valg af op til  3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

Der er valg af op til 3 bestyrelsesposter. 1 af bestyrelsesposterne skal besættes af medlemmer fra rideskolen.

Julie Bjerg Hynne (pensionær) – udtræder af bestyrelsen

Pernille Hjorth Lenskjold (rideskole) udtræder af bestyrelsen.

Følgende medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille:

 • Nina Krogsgaard-Jensen (pensionær) – genopstiller
 • Jan Jacobsen  (pensionær) – opstiller

   

  Det betyder, at der er en mulig ledig post som bestyrelsesmedlem. Som primært skal besættes af et medlem fra rideskolen.

 

Der er valg af 2 suppleanter:

Ingen medlemmer har Indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille.

 

Ad 9 – Valg af 2 juniorrepræsentanter:

Der er valg af juniorrepræsentanter:

Ingen medlemmer har Indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille.

 

Ad 10 – Der er valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Der er valg af 2 revisorer:

Ingen medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille.

 

Der er valg af 1 revisorsuppleant

Ingen medlemmer har indenfor tidsfristen indgivet ønske om at opstille.

 

Ad 11  – Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/Ballerup Rideklub / d. 14.02. 2014