Betingelser for opstaldning

 

Ejer

Det er kun muligt at registrere én ejer af hesten/ponyen på boksen, uagtet hvor mange ejere der er registreret på hesten/ponyen. Det vil altid være den ejer som har fået tildelt boks ud fra ventelisten.

Det er kun muligt at overdrage boksen til familie i lige linje, og kun såfremt dette familiemedlem overtager ejerskabet af hesten/ponyen.

Opstaldningsperioden

Aftalen træder i kraft pr. d.d. og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne. Denne aftale erstatter evt. tidligere aftale.

Betaling

Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren bokslejepris efter den til enhver tid gældende prisliste.

Prislisten fastsættes af bestyrelsen og fremgår af opslag i klubben.

Ejeren betaler bokslejeprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden.

Forhøjelse af bokslejeprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.

Depositum

Som depositum betaler ejeren prisen efter den til enhver tid gældende prisliste, svarende til ca. 2 måneders bokslejepris på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Klubben er forpligtet til at:

 1. Følge gældende lovgivning – herunder naturligvis hesteloven.
 2. Stille boks og dertil hørende sadelplads til rådighed for ejeren.
 3. Give ejeren de rettigheder og tilbud, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste på balleruprideklub.dk.
 4. Fodre hesten fagligt korrekt.
 5. Underrette ejeren i tilfælde af, at hesten bliver akut syg og evt. også tilkalde dyrlæge, hvis ejeren ikke er tilgængelig.
 6. Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har, for skader, som heste måtte forvolde på klubbens inventar
 7. Forestå udmugning, hvis hesten står på halm. Ejeren muger selv, hvis hesten står på træpiller. Hvis en pensionær foretrækker spåner, må pensionæren selv stå for indkøb og mugning.

Klubben er ikke forpligtet til, at:

 1. Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen.
 2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
 3. Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, -sadeltøj eller andet udstyr.

Ejeren er forpligtet til:

 1. at være medlem af BAL
 2. at sikre at andre, der på BAL´s arealer skal ride/passe ovennævnte hest/pony, ligeledes er medlem af BAL
 3. at påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har, for skader, som hesten måtte forvolde.
 4. at holde hesten ansvarsforsikret.
 5. at betale både boksleje, kontingent mm rettidigt. Manglende betaling af klubbens kontingent og boksleje medfører opsigelse og udsmidning efter tre uger.
 6. at sikre, at hesten/ponyen, inden opstaldning påbegyndes, er forsvarligt vaccineret, har fået ormekur og at vaccinationskort forvises. Samtidig skal ejeren sikre, at hesten er feberfri ved ankomst og ikke har været tæt på syge heste i mindst 14 dage før ankomst. Der udfyldes tro & love-erklæring på ovenstående ved indflytning. Klubben følger Seges anbefalinger ifm udbrud af hestesygdomme.
 7. at informere om hestens højde og om særlige forhold omkring hesten ved indflytning: fx allergi, vævning, eller hvis den er ny-kastreret (der skal gå 6 måneder fra kastration til, at vallakken må gå på fællesfold). BAL opstalder kun i meget særlige situationer hingste.
 8. at holde hesten fagligt korrekt beskåret
 9. at sikre, at det kun er ejerens hest, der benytter den til enhver tid af klubben anviste boks.
 10. at staldpladsen kan videreudlejes af BAL i det tilfælde, at pladsen står ubenyttet. Hestens ejer kan således ikke disponere over den lejede staldplads ved fraflytning.  

         Fraflytning af boks deles i 2 kategorier:

 1. Midlertidig fraflytning: Foderpenge gives retur. Hesten kan komme tilbage fra dag til dag.
 2. Længerevarende fraflytning: Maks 3 måneder. Hesten kan komme tilbage pr. 1/ i måneden med 1 måneds varsel.

Prisen er efter den til enhver tid gældende prisliste.

 1. Motionere hesten og/eller sørge for at den kommer på fold. I flg. Loven 5X2 timer ugentlig.
 2. at hesten/ponyen indgår i fælles ormekur/-prøve, som uddeles af personalet. Udgifter herfor opkræves særskilt over bokslejen.
 3. Ejer er ansvarlig for at sikre at hestens pas kan forevises umiddelbart i tilfælde af at klubben modtager kontrol/tilsyn etc. fra DRF, Seges eller andre myndighedsorganer. Evt. bøder som klubben måtte modtage for manglende fremvisning af pas tilfalder ejer. 
 4. at bære ansvaret for at registrere sig hos Fødevarestyrelsen, hvis hesten ikke er udelukket fra konsum. Det er ejeren alene, der skal sikre at gældende lovgivning for konsum dyr overholdes. Evt. bøder som klubben måtte modtage for manglende overholdelse af gældende lovgivning, tilfalder ejer.
 5. at efterleve klubben ordensregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks og undlade at vanrøgte den.
 6. at deltage i klubbens frivillige arbejde – fx hjælp til stævner – efter klubbens gældende regler

 

Vilkår for boks:

Klubben har ansvaret for at sikre at gældende lovgivning og hestevelfærd overholdes.

Det betyder, at vi ved tildeling af boks tager hensyn til hestens størrelse – og tildeler bokse ud fra et princip om, at de største heste skal stå i de største bokse. Dette princip vil blive indskærpet fra 2020, hvor skærpet lovgivning om boksstørrelser også vil betyde, at man kan risikere at skulle flytte boks, så vi lever op til lovkravene. Man ’ejer’ ikke en bestemt boks.

Udover hensyn til boksstørrelse vil klubben tage hensyn til heste, der har særlige behov – fx vil allergiramte blive prioriteret til udebokse, og stress sarte heste vil blive placeret roligere steder.

Som pensionær kan man ønske bokstype og bokspladser, men man har ikke krav på at få sit ønske opfyldt, ligesom man ikke har krav på at bibeholde en bestemt boks, hvis staldmester/daglig leder i samarbejde med bestyrelsen vurderer, at en anden hest af hestevelfærdsårsager – har mere behov.

Opsigelse

Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måned + 10 dages varsel til den 20. i en måned. Opsigelsen er gældende ved udgangen af den efterfølgende måned. Opsiger man fx den 20.11. eller før i samme måned, vil opsigelsen gælde t.o.m. 31.12.

I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.

Misligholdelse

Hvis en af partnerne groft misligholder sin forpligtelse efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning af ophæve aftalen.

Hvis hesteejer groft misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til, for ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter.